This videos may be of interest:

  • KSG Rapid Response mini rig vest shotgun rig
  • Kel Tec KSG 14 shell inchDuel inch Carrier by Hi Tech
  • V6 Muzzle Brake Install on the Kel-Tec KSG
  • 12ga slugs kel tec KSG shotgun
  • KSG Rapid Response mini rig vest shotgun rig
  • Kel Tec KSG 14 shell inchDuel inch Carrier by Hi Tech
  • V6 Muzzle Brake Install on the Kel-Tec KSG
  • 12ga slugs kel tec KSG shotgun